Dlaczego rosną opłaty

Tłumaczymy wciąż rosnące opłaty za wywóz odpadów.

W ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi pokrywane są następujące koszty:

  1. odbiór, transport, zbieranie, odzysk oraz unieszkodliwianie odpadów komunalnych,
  2. tworzenie oraz utrzymanie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych,
  3. obsługa administracyjna systemu,
  4. edukacja ekologiczna.

 

Wiele decyzji związanych z zagospodarowaniem odpadów zapada na szczeblu rządowym. Wprowadzane do przepisów zmiany wprowadzają chaos i konieczność ich wdrażania do systemu gospodarowania w gminach bez zapewnienia narzędzi pozwalających na ograniczenie kosztów.

Niestabilność obowiązujących przepisów przekłada się również na ryzyko, które przedsiębiorstwa zajmujące się zagospodarowaniem odpadów uwzględniają w kosztach, głównie utylizacji śmieci.

Do wzrostu opłat związanych z odpadami przyczyniają się także czynniki takie jak:

  • wzrost opłat za składowanie i magazynowanie odpadów;
  • w 2017 roku stawka za składowanie odpadów wynosiła 24,15 zł za tonę, w roku 2018 140 zł za tonę, zaś w 2019 r. aż 170 zł za tonę i 270 zł za tonę w 2020 roku.
  • wzrost kosztów spalania odpadów,
  • wzrost kosztów zagospodarowania odpadów,
  • wzrost płacy minimalnej,
  • drastyczny wzrost cen energii.