Akty prawne

Przepisy krajowe

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t. jedn.: Dz.U. z 2022 r., poz. 699 ze zm.).

W ujęciu ogólnym ustawa ta „określa środki służące ochronie środowiska, życia i zdrowia ludzi zapobiegające i zmniejszające negatywny wpływ na środowisko oraz zdrowie ludzi wynikający z wytwarzania odpadów i gospodarowania nimi oraz ograniczające ogólne skutki użytkowania zasobów i poprawiające efektywność takiego użytkowania”
(Art. 1).

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. jedn.: Dz. U. z 2022 r., poz. 2519).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t. jedn.: Dz. U. z 2022 r., poz. 2556 ze zm.).

Ustawa określa między innymi warunki wprowadzania substancji lub energii do środowiska (Art. 1)

Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (t. jedn.: Dz. U. z 2022 r., poz. 1622).

Ustawa z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (t. jedn.: Dz. U. z 2022 r., poz. 1113).

Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. z 2020 r., poz. 10).

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 10 maja 2021 r. w sprawie sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (Dz. U. z 2021 r., poz. 906).

Stan prawny na dzień 22 marca 2023 r.